Obrin termini les següents convocatòries:

1.- Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2017. Comerç.

2.- Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2017. Comerç

3.- Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2017. Artesania.

 

1. - AJUDES AVALEM COMERÇ A la PIME COMERCIAL PER A l'EXERCICI 2017. COMERÇ.

VEURE INFORMACIÓ COMPLETA

OBJECTE: L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equipament per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana.

SOL·LICITANTS: Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes:
- Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre
tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
- I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats del IAE:
      - Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
      - Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

Veure altres requisits.

En cap cas seran apoyables les activitats de reparació i manteniment.

ACCIONS APOYABLES I QUANTIA

1. Es consideraran apoyables les inversions en equipament PER A l'ESTABLIMENT comercial, sempre que la INVERSIÓ APROVADA NO SIGA
INFERIOR A 3.000,00 EUROS.
No es considerarà apoyable l'adquisició de programes i aplicacions informàtiques ni la creació de pàgines web, llevat que la seua fi siga la d'implantar la venda online vinculada al mateix establiment comercial.

2. Es consideren apoyables les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2017 FINS Al 31 D'OCTUBRE DE 2017.

3. L'ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 45% AMB EL LÍMIT DE 20.000,00 EUROS.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: DES DEL 20 DE MAIG FINS Al 9 DE JUNY DE 2017, tots dos inclusivament.

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES:

* Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Sotsdirecció General de Comerç i Consum

Telèfons: 012 - 963 866 000

 

2.- AJUDES EMPRENEM COMERÇ A la PIME COMERCIAL PER A l'EXERCICI 2017. COMERÇ.

VEURE INFORMACIÓ COMPLETA

OBJECTE: L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.

Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:
- Del manteniment d'un establiment comercial amb un NOU TITULAR,
- O de la IMPLANTACIÓ d'una activitat comercial EN UN LOCAL en el qual, AMB ANTERIORITAT, S'HAJA DESENVOLUPAT ACTIVITAT ECONÒMICA.
L'establiment haurà d'estar situat a la Comunitat Valenciana i, si escau, OBRIR-SE Al PÚBLIC ENTRE L'1 DE FEBRER* I EL 30 DE
SETEMBRE DE L'EXERCICI EN què ES CONVOQUE L'AJUDA.

NOTA: entre l'1 de GENER i el 30 de setembre de 2017, d'acord amb el resolc vuitè de la Resolució de convocatòria de l'exercici 2017.

SOL·LICITANTS: Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a
pimes (Veure requisits)

- I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats del IAE:
      - Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
      - Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran apoyables les activitats de reparació i manteniment.

ACCIONS APOYABLES I QUANTIA

1.Despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat
comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica.

2. L'ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 45% AMB EL LÍMIT DE 10.000,00 EUROS, sense que les despeses de lloguer superen els 5.000,00 euros.

3. Es consideraran apoyables les despeses en:
- ESTUDIS DE VIABILITAT I FACTIBILIDAD COMERCIAL.
- Despeses de gestoria, NOTARIA I REGISTRES necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en
l'establiment comercial i a més, si escau, online.
- Despeses de TRASPÀS, únicament del local, satisfets a l'anterior titular, que haurà d'haver-se formalitzat en l'exercici en què es convoque l'ajuda.
- Despeses de LLOGUER DE LOCAL reportats des de l'1 de febrer* fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. NOTA: d'acord amb el resolc vuitè de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2017 es consideren apoyables les despeses de lloguer de local reportats DES DE L'1 DE GENER DE 2017 FINS Al 30 DE SETEMBRE DE 2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 20 de maig fins al 9 de juny de 2017, tots dos inclusivament.

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES:

* Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Sotsdirecció General de Comerç i Consum

Telèfons: 012 - 963 866 000

 

3.- AJUDES AVALEM ARTESANIA A PIMES PER A l'EXERCICI 2017. ARTESANIA.

VEURE INFORMACIÓ COMPLETA

OBJECTE: L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes.
Les ajudes aniran destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i comercialització dels
productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

SOL·LICITANTS: Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a
pimes:
- Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre
tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
- I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document
equivalent emès per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesà.

Veure la resta de requisits

ACCIONES APOYABLES I QUANTIA

1. Les despeses susceptibles d'obtenir finançament per aquestes ajudes són els següents:

- ASSISTÈNCIA A CERTÀMENS FIRALS D'ARTESANIA d'àmbit provincial, autonòmic o superior, extrem aquest que s'acreditarà per l'organisme organitzador. Es consideraran apoyables les despeses de lloguer de sòl i stand, decoració i retolació del mateix.
- CONFECCIÓ I EDICIÓ DE CATÀLEGS de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, si escau.
- ACCIONS DE PROMOCIÓ DE PRODUCTE, a través de qualsevol mitjà promocional.
- ASSISTÈNCIA A CURSOS ESPECIALITZATS DE FORMACIÓ EN DISSENY, QUALITAT I ESPECIALITZACIÓ EN EL SEU OFICI, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren apoyables únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

2. Es consideren apoyables les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2017 FINS Al 31 D'OCTUBRE DE 2017.

3. L'ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 45% AMB EL LÍMIT DE 5.000,00 EUROS.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 20 de maig fins al 9 de juny de 2017, tots dos inclusivament.

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES:

* Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Sotsdirecció General de Comerç i Consum

Telèfons: 012 - 963 866 000