visitajoopaj 1

La regidoria d'Ocupació i Promoció Econòmica ja ha confirmat que el període de contractació s'amplia dels sis mesos del passat 2017 a un total de dotze en aquesta nova subvenció de foment de l'ocupació.

 

nouemcujuempuju

Els i les joves de Borriana que cerquen treball estan d'enhorabona per segon any consecutiu, ja que l'Ajuntament de la ciutat ja ha rebut la notificació oficial per part del Consell de la Generalitat sobre la recepció de les subvenció per al foment de l'ocupació dins dels programes EMCUJU i EMPUJU destinats tant a joves qualificats com a a aquells que es troben en situació d'atur. Així ho ha confirmat la regidora de l'àrea d'Ocupació en la ciutat, Maria Romero, qui ha explicat inicialment que «estem molt satisfetes per haver sigut beneficiàries per segon any consecutiu dels ambiciosos programes de foment de l'Ocupació EMCUJU i EMPUJU, ja que la joventut de Borriana veu com se segueixen obrint portes al futur laboral i des de l'Ajuntament es posen totes les mesures possibles per a seguir reduint l'atur juvenil». La mateixa Romero ha volgut detallar que «seran un total de deu persones les que puguen arribar a contractar-se a través del programa de la Conselleria, complint amb requisits bàsics com ser menor de trenta anys, estar inscrits o inscrites en la oficina del SERVEF com a demandants d'ocupació, així com també constar en el Sistema

Nacional de Garantia Juvenil, tràmit que pot realitzar-se a través del Casal Jove de Borriana on també existeix l'opció d'ampliar qualsevol tipus d'informació o resoldre els dubtes que puguen tenir aquests i aquestes joves». Una altra de les novetats més importants de la subvención que ja s'ha confirmat per a l'Ajuntament de Borriana, és «que si el passat any el temps de durada de les contractacions va ser d'un total de sis mesos, enguany, i després d'analitzar l'experiència del passat 2017, Generalitat i Ajuntaments vam entendre que una contractació de dotze mesos podria ser molt més profitosa, així que s'ha ampliat fins a l'any complet». Finalment, Romero ha detallat que «dins del programa EMPUJU per a joves en l'atur, es contractaran un total de 3 Auxiliars per a administració, mentre que dins del programa EMCUJU per a joves qualificats, es contractarà 1 Informàtic/a, 1 Periodista, 1 Tècnic/a de Medi Ambient, 1 Agent d'Igualtat, 1 Educador/a Social, 1 Treballador/a Social i 1 Tècnic de Turisme, amb el que els diferents serveis públics en els quals desenvolupen la feina de casa disposaran des del dia de la contractació de majors recursos a l'hora d'atendre a la ciutadania així com d'una major optimització dels temps de treball gràcies al reforç en cada departament».

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borriana contará durante todo un año con 10 jóvenes trabajadores gracias a los programas de Ocupación EMCUJU y EMPUJU

 

La concejalía de Ocupación y Promoción Económica ya ha confirmado que el periodo de contratación se amplía de los seis meses del pasado 2017 a un total de doce en esta nueva subvención de fomento de la ocupación

Los y las jóvenes de Borriana que buscan trabajo están de enhorabuena por segundo año consecutivo, ya que el Ayuntamiento de la ciudad ya ha recibido la notificación oficial por parte del Consell de la Generalitat sobre la recepción de las subvención para el fomento de la ocupación dentro de los programas EMCUJU y EMPUJU destinados tanto a jóvenes cualificados como a a aquellos que se encuentran en situación de desempleo. Así lo ha confirmado la regidora del área de Ocupación en la ciudad, Maria Romero, quien ha explicado inicialmente que «estamos muy satisfechas por haber sido beneficiarias por segundo año consecutivo de los ambiciosos programas de fomento de la Ocupación EMCUJU y EMPUJU, ya que la juventud de Borriana ve como se siguen abriendo puertas al futuro laboral y desde el Ayuntamiento se ponen todas las medidas posibles para seguir reduciendo el paro juvenil». La misma Romero ha querido detallar que «serán un total de diez personas las que puedan llegar a contratarse a través del programa de la Conselleria, cumpliendo con requisitos básicos como ser menor de treinta años, estar inscritos o inscritas en la oficina del SERVEF como demandantes de ocupación, así como también constar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, trámite que puede realizarse a través del Casal Jove de Borriana dónde también existe la opción de ampliar cualquier tipo de información o resolver las dudas que puedan tener estos y estas jóvenes». Otra de las novedades más importantes de la subvención que ya se ha confirmado para el Ayuntamiento de Borriana, es «que si el pasado año el tiempo de duración de las contrataciones fue de un total de seis meses, este año, y tras analizar la experiencia del pasado 2017, Generalitat y Ayuntamientos entendimos que una contratación de doce meses podría ser mucho más provechosa, así que se ha ampliado hasta el año completo». Finalmente, Romero ha detallado que «dentro del programa EMPUJU para jóvenes en el paro, se contratarán un total de 3 Auxiliares para administración, mientras que dentro del programa EMCUJU para jóvenes cualificados, se contratará 1 Informático/a, 1 Periodista, 1 Técnico/a en Medio Ambiente, 1 Agente de Igualdad, 1 Educador/a Social, 1 Trabajador/a Social y 1 Técnico de Turismo, con lo que los diferentes servicios públicos en los que desarrollen sus labores dispondrán desde el día de la contratación de mayores recursos a la hora de atender a la ciudadanía así como de una mayor optimización de los tiempos de trabajo gracias al refuerzo en cada departamento».