Es consideren establiments d'hostaleria tots aquells establiments públics dedicats a donar servei d'allotjament, restauració, begudes o serveis d'oci com ara hotels, hostals, pensions, restaurants, cafeteries, pubs, bars... 

Els preus dels diferents serveis són lliures però han de coincidir amb els presentats i segellats davant del Servei Territorial de Turisme. Tots els preus han de ser nals i complets, incloent-hi el corresponent IVA.

Aquests establiments han de tenir en tot moment a la disposició de la clientela fulls de reclamacions. En la reclamació el client/a ha de fer constar el seu nom, domicili, DNI i data de la reclamació.

Establiments hotelers.

Poden ser de diferents tipus i categories:

 

- Hotels i hotels apartaments de 5, 4, 3, 2 i 1 estrelles i pensions de 2 i 1.

 

- La categoria i modalitat han de gurar obligatòriament en una placa a l'entrada de l'establiment.

 

- A la clientela, abans de l'admissió, se li ha d’entregar un full on conste el número i identi cació de l'allotjament, el preu i la data d'arribada i d'eixida.

 

- El client/a que sol·licite acollir-se al règim de pensió completa queda obligat al pagament del preu convingut, encara que no utilitze ocasionalment algun dels serveis.

 

- El preu de la pensió completa s'obté per la suma dels corresponents a l'habitació i a la pensió alimentària. En cap cas la clientela està obligada a seguir el règim de pensió completa.

Restaurants, cafeteries, bars, cafés, pubs...

Tots els restaurants estan obligats a oferir al públic les cartes de plats i vins. Els restaurants d’una, dues i tres forquilles tenen obligació d'oferir almenys un menú de la casa. Els pubs, bars, cafés, en el moment de concessió de l'autorització de l'activitat, han de fer constar l'aforament màxim permés.