L'organitzador/a d'un viatge combinat ha de posar a la disposició de la seua clientela un programa o fullet informatiu que reculla la informació següent:

- Duració, itinerari i calendari del viatge.

- Destinacions i mitjans de transport, indicant les seues característiques i classe. 

- Allotjaments, indicant-ne tipus, categoria o nivell de comoditat, característiques i homologació i classificació oficial.

- Nombre d’àpats inclosos en el preu.

 

- Els documents necessaris (passaports, visats, etc) i les formalitats sanitàries que cal complir en viatges a certes destinacions estrangeres.

- Preu del viatge i de les excursions facultatives i la forma en que han de pagar-se.

- Si es necessita un nombre mínim d'inscripcions per a realitza el viatge i la data límit en què es comunicarà a la persona usuària l'anul·lació o no del viatge.

- Clàusules aplicables a possibles responsabilitats, cancel·lacions i la resta de condicions del viatge.

- Nom i domicili de l'organitzador/a del viatge combinat així, com si escau, de la seua representació legal a Espanya.

- Tota informació addicional i adequada sobre les característiques del viatge oferit.

Cancel·lació del viatge per part de la persona usuària.

La persona usuària pot en tot moment desistir dels serveis contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, però ha d'indemnitzar l'organitzador/a llevat que puga al·legar causa de força major. La persona usuària ha d'abonar les despeses de gestió, les d'anul·lació, si n’hi haguera, i una penalització o indemnització la quantia de la qual depén de l'antelació amb què es comunique la cancel·lació del viatge:

a) Entre 15 i 10 dies abans de la data del viatge, s'ha d’abonar el 5% del total del viatge contractat.

b) Entre 10 i 3 dies s'ha d’abonar com a indemnització el 15% del preu total del viatge.

c) Dins de les 48 hores abans de la data del viatge, la indemnització equival al 25% del preu total del viatge.

d) Si la persona usuària no es presenta a l'eixida del viatge, ha d’indemnitzar l'empresa amb l'import total del preu del viatge, llevat que s'haguera acordat alguna cosa diferent.

Cancel·lació del viatge per part de l'organitzador/a o detallista.

L'organitzador/a i el detallista són responsables del pagament a la persona consumidora i usuària de la indemnització que, si escau, corresponga per incompliment del contracte, que en cap supòsit pot ser inferior:

- Al 5% del preu total del viatge contractat, si l'esmentat incompliment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització del viatge.

- Al 10% si es produeix entre els quinze i tres dies anteriors.

- Al 25% en cas que l'incompliment esmentat es produïsca en les 48 hores anteriors.