Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 21 de desembre de 2016, sobre les clàusules sòl, i a fi d'evitar nombroses demandes judicials, el RDL 1/2017, de 20 de gener, estableix una via senzilla, ordenada i gratuïta per a la persona consumidora.

 

QUÈ ÉS UNA CLÀUSULA SÒL?

Aquella que limita a la baixa la variabilitat del tipus d'interés del préstec.

REQUISITS

- Per a poder utilitzar aquest sistema de reclamació extrajudicial heu de ser una persona física o jurídica i tenir la condició de consumidora final.

- Únicament es pot reclamar si teniu una clàusula sòl en el vostre préstec hipotecari.

CAL TENIR EN COMPTE

- La reclamació és voluntària i gratuïta per a les persones consumidores.

- No es pot presentar una reclamació davant de l’entitat bancària i una demanda davant del jutjat per la mateixa qüestió de manera simultània.

COM CAL PROCEDIR

La persona consumidora ha de presentar directament la reclamació davant de l'entitat bancària que li va concedir el préstec hipotecari d'acord amb el procediment que prèviament aquesta haja establit i informat en les seues oficines obertes al públic i en el seu web.

L'entitat bancària efectuarà un càlcul de la quantitat que ha de tornar i ho comunicarà a la persona consumidora i desglossarà d'aquesta els interessos de demora.

La persona consumidora haurà de manifestar si està d'acord amb aquesta proposta o no.

El termini màxim per a arribar a un acord i fer efectiva la quantitat acordada és de TRES MESOS des de la presentació de la reclamació.

També es poden acordar altres mesures compensatòries diferents de la devolució de l'efectiu, com per exemple l'amortització del que queda per pagar del préstec.

En aquest cas la persona consumidora disposarà de QUINZE dies per a la seua acceptació o rebuig.

S' ENTENDRÀ QUE LA MEDIACIÓ HA FRACASSAT

- Si l'entitat bancària rebutja expressament la reclamació de la persona consumidora.

- Si passats els tres mesos, l’entitat bancària no formula cap càlcul de la quantitat que ha de tornar.

- Si la persona consumidora no està d'acord amb el càlcul de la quantitat que li han de tornar.

- Si la persona consumidora rebutja la quantitat oferida.

- Si l'entitat bancària no ha fet efectiva la quantitat oferida passats els tres mesos.

Si la mediació ha fracassat, caldrà anar a la via judicial si es considera oportú.

Així mateix, en els enllaços següents podeu consultar tant l'última Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en relació amb els préstecs hipotecaris i clàusules abusives, com el Reial decret llei 1/2017.

Sentència del Tribunal de Justícia de 21 de desembre de 2016.

Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.