jardineriastberta2 opt

La regidoria d'Ocupació i Promoció Econòmica i el SERVEF tanquen aquest dijous dia 12 el termini per als llocs de treball de Director/a, Monitor/a de jardineria i professor/a de suport

 

Des del 6 d'abril i fins a dijous que ve dia 12, es poden presentar en el registre de l'Ajuntament de Borriana les sol·licituds per a participar en el procés de selecció del personal directiu i docent que prestarà els seus serveis en l'Escola de Formació "Et Formem". Així ho han confirmat des de la regidoria d'Ocupació, la responsable de la qual, Maria Romero, ha volgut explicar que “els llocs de treball convocats en aquesta escola “Et Formem” corresponen a un director o directora amb titulació universitària, un monitor o monitora de jardineria i un professor o professora de suport que treballarà en una jornada del vint per cent”. La mateixa Romero ha concretat que “la durada dels contractes serà de dotze mesos, i per a consultar de forma específica les bases generals del procés de selecció que són comunes per a tota la Comunitat, val la pena visitar el següent enllaç: http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827838/20171127_bases+Selecci%C3%B3n+PERSONAL+ET+FORMEM+2017_signat.pdf/45bf386d-i9d5-4i2a-93ab-13aa90b48*ae6.
Les Escoles de Formació "Et Formem" naixen com un programa mixte

d'Ocupació-Formació destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que tenen com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interès social.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables tals com:
·Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.
·Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.
·Persones que encapçalen famílies monoparentals.
·Persones amb diversitat funcional.
·Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.
·Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.
·Persones en atur de llarga durada.

L'alumnat ve derivat, doncs, pels Serveis Socials Municipals d'entre totes aquelles persones que són ateses en els diferents programes i que compleixen algun dels anteriors requisits. Des del consistori s'ha indicat a més, que “està previst que l'Escola de Formació "Et Formem" comence el pròxim dia 3 de maig de 2018”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borriana mantiene abierta la inscripción para el proceso de selección de personal de la Escola de Formació «Et Formem»

La concejalía de Ocupación y Promoción Económica y el SERVEF cierran este jueves día 12 el plazo para los puestos de trabajo de Director/a, Monitor/a de jardinería y profesor/a de apoyo

 

Desde el 6 de abril y hasta el próximo jueves día 12, se pueden presentar en el registro del Ayuntamiento de Borriana las solicitudes para participar en el proceso de selección del personal directivo y docente que prestará sus servicios en la Escola de Formació "Et Formem". Así lo han confirmado desde la concejalía de Ocupación, cuya responsable, Maria Romero, ha querido explicar que “los puestos de trabajo convocados en esta escuela “Et Formem” corresponden a un director o directora con titulación universitaria, un monitor o monitora de jardinería y un profesor o profesora de apoyo que trabajará en una jornada del veinte por cien”. La misma Romero ha concretado que “la duración de los contratos será de doce meses, y para consultar de forma específica las bases generales del proceso de selección que son comunes para toda la Comunitat, vale la pena visitar el siguiente enlace: http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827838/20171127_Bases+Selecci%C3%B3n+PERSONAL+ET+FORMEM+2017_firmado.pdf/45bf386d-e9d5-4e2a-93ab-13aa90b48ae6.

Las “Escoles de Formació Et Formem" nacen como un programa mixto de Empleo-Formación destinado a personas con dificultades de inserción laboral o

personas pertenecientes a colectivos vulnerables, que tienen como objetivo mejorar la cualificación y facilitar la inserción laboral de sus participantes mediante la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social.

Con carácter general, y siempre que cumplan los requisitos mínimos exigidos, tendrán la consideración de colectivos prioritarios las personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables tales como:

·Personas en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o privación material severa.

·Mujeres, en especial las víctimas de violencia de género.

·Personas que encabezan familias monoparentales.

·Personas con diversidad funcional.

·Personas que sufren discriminación en el acceso al empleo por alguna situación personal.

·Personas mayores de 45 años con baja cualificación.

·Personas en paro de larga duración.

El alumnado viene derivado, pues, por los Servicios Sociales Municipales de entre todas aquellas personas que son atendidas en los diferentes programas y que cumplen alguno de los anteriores requisitos. Desde el consistorio se ha indicado además, que “está previsto que la “Escola de Formació Et Formem" comience el próximo día 3 de mayo de 2018”.