promocióeconòmica Borriana

ANUNCI DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA RELATIU AL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT DE L'ESCOLA D'OCUPACIÓ ET FORMEM BORRIANA

Vista la Resolució de la directora general d'Ocupació i Formació, de data 4 d'abril de 2018 (reg entrada 5115, de 5 d'abril de 2018) relativa a la concessió a este Ajuntament d'una subvenció global màxima de 199.830,00 EUR per a la realització d'un projecte denominat "ESCOLA D'OCUPACIÓ ET FORMEM BORRIANA" -expedient FETFO/2017/11/12-, amb un total de 10 participants, es fa pública la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral temporal del personal directiu, docent i de suport per a l'execució de l'esmentat projecte i que es correspon amb els següents llocs de treball:

LLOC DURACIÓ I JORNADA TITULACIÓ EXIGIDA 

DIRECTOR / A 12 MESOS 93% JORNADA Titulació Universitària 

DOCENT JARDINERIA 12 MESOS 90% JORNADA 

Enginyer Agrònom o Enginyer Forestal. 

Llicenciat en Biologia. 

Enginyer Tècnic Agrícola o Forestal. 

Tècnic Superior en Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries. 

Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. 

Tècnic en Jardineria. 

Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d'agrària i de l'àrea professional de jardineria. 

PROFESOR/A DE SUPORT 12 MESOS 20% JORNADA 

Profesor/a de Primària o titulació universitària amb CAP o amb un mínim de 300 hores de formació metodològica 

TÉCNIC/A SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 30 HORES

 Técnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Les titulacions mínimes que s'exigiran per a poder participar en el dit procés de selecció seran les següents: 

A. Per al lloc de director/a: 

- Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura tècnica o títol de grau. 

B. Per al lloc de docent de jardineria: 

 Enginyer Agrònom o Enginyer Forestal 

 Llicenciat en Biologia. 

 Enginyer Tècnic Agrícola o Forestal. 

 Tècnic Superior en Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries. 

 Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. 

Tècnic en Jardineria. 

Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d'agrària i de l'àrea professional de jardineria. 

A més, la persona haurà de comptar amb els requisits de formació metodològica arreplegats en els decrets que regulen els certificats de professionalitat  "Activitatss auxiliars en vivers, jardins i centres de jardinería"  de nivell 1, i del certificat de profesionalitat "Instal·lació i manteniment de zones verdes" de nivell 2.

C. Per al lloc de profesor/a de suport 

Profesor/a de Primària o titulació universitària amb CAP o amb un mínim de 300 hores de formació metodològica. La normativa reguladora d'este procés de selecció és l'ORDE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació- formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, la RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, del director general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenrotllament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació Et Formem, i les bases de selecció de personal directiu, docent i de suport, publicades en la pàgina web del SERVEF (www.servef.es) 

S'acompanya com com a annex al present anunci les esmentades bases. 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 5 DIES HÀBILS comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'este anunci en el tauler d'anuncis de la seu electrònica http://burriana.sedelectronica.es/board// (del 06/04/18 al 12/04/18, ambdós inclusivament) . 

Les sol·licituds es presentaran per les persones interessades en el Registre general d'Entrada de Documents d'este Ajuntament. També es podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes previstes en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. En cas de no presentar la sol·licitud en el Registre general d'Entrada de Documents d'este Ajuntament, també hauran d'enviar còpia de la sol·licitud, dins del termini de presentació per mitjà de fax (núm. 964510955) o correu electrònic rrhh\@burriana.es

Si no es rep la dita documentació dins del termini de presentació de sol·licituds, no podrà ser admés/a en el procés selectiu.

 Les sol·licituds es presentaren omplint l'ANNEX II, en el que s'indicara l'orde de preferència en cas d'optar a diverses entitats promotores. En cas d'optar a uns quants llocs de treball, s'haurà de presentar una sol·licitud per projecte i un Currículum Vitae (amb la seua documentació) per a cada un dels llocs. El sol·licitant deurà a més indicar l'orde de preferència respecte de cada lloc. 

Tota sol·licitud ha d'anar acompanyada del corresponent Curriculum vitae; actualitzat (en el format reflectit en l'ANNEX III) , en el que hauran de constar, a través de certificats originals y/o fotocòpies compulsades, els títols acadèmics posseïts, l'acreditació de l'experiència professional (haurà d'acreditar-se amb els contractes i l'informe de la vida laboral o amb certificat d'empresa i vida laboral) , mèrits i la resta de circumstàncies personals, a fi de procedir al seu estudi i valoració de mer, d'acord amb la respectiva baremació que consta en l'ANNEX IV de les presents bases.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNCIO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO DE LA ESCOLA D’OCUPACIÓ “ET FORMEM BORRIANA”

Vista la Resolución de la Directora General de Empleo y Formación, de fecha 4 de abril de 2018 (reg entrada 5115, de 5 de abril de 2018) relativa a la concesión a este Ayuntamiento de una subvención global máxima de 199.830,00 € para la realización de un proyecto denominado “ESCOLA D’OCUPACIÓ ET FORMEM BORRIANA” -expediente FETFO/2017/11/12-, con un total de 10 participantes, se hace pública la convocatoria del proceso selectivo para la contratación laboral temporal del personal directivo, docente y de apoyo para la ejecución del citado proyecto y que se corresponde con los siguientes puestos de trabajo:

PUESTO DURACIÓN Y JORNADA TITULACIÓN EXIGIDA

DIRECTOR / A 12 MESES 93% JORNADA Titulación Universitaria

DOCENTE JARDINERÍA 12 MESES 90% JORNADA Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. Licenciado en Biología. Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal. Técnico Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. Técnico en Jardinería. Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y del área profesional de jardinería.

PROFESOR/A DE APOYO 12 MESES 20% JORNADA Profesor/a de Primaria o titulación universitaria con CAP o con un mínimo de 300 horas de formación metodológica

TÉCNICO/A SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 30 HORAS Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales

 

Las titulaciones mínimas que se exigirán para poder participar en dicho proceso de selección serán las siguientes:

A. Para el puesto de director/a:

- Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura técnica o título de grado.

B. Para el puesto de docente de jardinería:

 Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes

 Licenciado en Biología.

 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal.

 Técnico Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.

 Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos.

 Técnico en Jardinería.

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y del área profesional de jardinería.

Además, la persona deberá contar con los requisitos de formación metodológica recogidos en los decretos que regulan los certificados de profesionalidad “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” de nivel 1, y del certificado de profesionalidad “Instalación y mantenimiento de zonas verdes”, de nivel 2.

C. Para el puesto de profesor/a de apoyo

 Profesor/a de Primaria o titulación universitaria con CAP o con un mínimo de 300 horas de formación metodológica.

La normativa reguladora de este proceso de selección es la ORDEN 14/2017, de 17 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa mixto de empleo-formación Escoles d’Ocupació Et Formem, destinado a personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables, la RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la segunda etapa de las subvenciones para el desarrollo del programa mixto de empleo-formación Escoles d’Ocupació Et Formem, y las bases de selección de personal directivo, docente y de apoyo, publicadas en la página web del SERVEF (www.servef.es)

Se acompaña como anexo al presente anuncio las citadas bases.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 5 DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica http://burriana.sedelectronica.es/board// (del 06/04/18 al 12/04/18, ambos inclusive). Las solicitudes se presentarán por las personas interesadas en el Registro general de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento.

También se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. En caso de no presentar la solicitud en el Registro general de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento, también deberán enviar copia de la solicitud, dentro del plazo de presentación mediante fax (núm. 964510955) o correo electrónico Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Si no se recibe dicha documentación dentro del plazo de presentación de solicitudes, no podrá ser admitido/a en el proceso selectivo.

Las solicitudes se presentaran cumplimentando el ANEXO II, en el que se indicara el orden de preferencia en caso de optar a varias entidades promotoras. En caso de optar a varios puestos de trabajo, se deberá presentar una solicitud por proyecto y un “Currículum Vitae” (con su documentación) para cada uno de los puestos. El solicitante deberá además indicar el orden de preferencia respecto de cada puesto.

Toda solicitud debe ir acompañada del correspondiente “Curriculum vitae” actualizado (en el formato reflejado en el ANEXO III), en el que deberán constar, a través de certificados originales y/o fotocopias compulsadas, los títulos académicos poseídos, la acreditación de la experiencia profesional (deberá acreditarse con los contratos y el informe de la vida laboral o con certificado de empresa y vida laboral), méritos y demás circunstancias personales, con el fin de proceder a su estudio y valoración de meritos, conforme a la respectiva baremación que consta en el ANEXO IV de las presentes bases.