Bases per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a proveir temporalment posat de Tècnic Especialista en Empreses per al "PROJECTE POTENCIACIÓN DE L'AUTOOCUPACIÓ I SUPORT A les PIMES A TRAVÉS DE L'ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS" dins del programa d'actuació per al període 2016/17.

OBJECTE. És objecte de les bases regular la constitución i funcionament d'una borsa d'ocupació temporal per al lloc de treball que es señala en l'Annex, mitjançant la modalitat de contratación de personal laboral temporal a temps parcial, assimilat a subescala et́cnica, grup A, subgrup A2, per a la incorporación en el projecte Potenciación de l'autoocupació i suport a les pimes a través de l'assessorament a emprenedors, pendent de resolución de concesión, de conformitat de l'ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

SISTEMA DE SELECCIÓN. El sistema selectiu será el concurs de valoración de eḿritus, i entrevista d'acord amb el barem que s'arreplega en l'Annex a les bases.

PUBLICITAT DE LES BASES. Les bases es publicarán, en la página web del Consorci: http://www.pacteceramic.es, en el Boletín Oficial de la Província (d'ara endavant BOP). También es remitirán als ajuntaments consorciats i a les seus de CEC, CEPYMEC, CC.OO. i O.G.T. per al seu publicación en els seus respectius taulers d'anuncis oficials o páginas web.

REQUISITS DELS/AS ASPIRANTS. a) Tenir la nacionalitat españona o alguna altra que, conforme al que es disposa en el artícul 54 de la Llei 10/2010, 2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, de Ordenación i Gestión de la Función Pública Valenciana permeta l'accés a l'ocupació público. b) Haver complit dieciséis añus i no excedir, si escau, de l'edat dt.́xima de jubilación forçosa o de aquélla una altra que puga establir-se per llei. c) Posseir les capacitats i aptituds físicas i psíquicas que siguen necessàries per al desempeño de les corresponents funcions o tasques. d) No trobar-se inhabilitat/a per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/a disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoría professional a la qual es pretén accedir. Tractándose de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat/a o en situación equivalent ni haver sigut sotmès/a sanción disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos et́rminos en el seu Estat l'accés a l'ocupació público. i) Estar en posesión de tútulo oficial de diplomatura o grau.

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
La fulla de sol·licitud general i la fulla de autobaremación es trobarán en la página web del Consorci http://www.pacteceramic.es, en la seu del Consorci (Plaza El Pla,1-3aplanta-12200 Onda) i es remitirán als ajuntaments consorciats i a les seus de CEC, CEPYMEC, CC.OO. i O.G.T. perquè siguen publicades. Una vegada emplenades la fulla de sol·licitud general i la fulla de autobaremación, juntament amb la documentación requerida, es presentarán en el Registre d'entrada del Consorci en horari de 9h a 14h.También podrá presentar-se en l'oficina del PROP o per qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Común de les Administracions Públicas, en aquest cas la persona interessada deberá comunicar-ho al Consorci, remetent còpia de tota la documentación presentada, al Fax 964 604133. Si no es rep la totalitat d'aquesta documentación per fax dins del termini de presentación es excluirá del procés selectiu. Les sol·licituds podrán presentar-se a partir de la publicación d'aquestes bases en el BOP.

La finalización del termini de presentación de sol·licituds será el 2 de desembre de 2016.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA.