Bases per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per proveir temporalment lloc d'auxiliar administratiu per al "PROJECTE POTENCIACIÓ DE L'AUTOOCUPACIÓ I SUPORT A LES PIMES A TRAVÉS DE L'ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS I LA TUTORIZACIÓ EN LA TRANSMISSIÓ D'EMPRESES” dins del programa d'actuació per al període 2016/17

OBJECTE. És objecte de les bases regular la constitució i funcionament d'una borsa d'ocupació temporal per al lloc de treball, mitjançant la modalitat de contractació de personal laboral temporal a temps parcial, assimilat a subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, per a la incorporació en el projecte Potenciació de l'autoocupació i suport a les pimes a través de l'assessorament a emprenedors i la tutorización en la transmissió d'empreses, pendent de resolució de concessió, de conformitat de l'ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

SISTEMA DE SELECCIÓ. El sistema selectiu serà el concurs de valoració de mèrits, i entrevista d'acord amb el barem que s'arreplega en l'Annex a les bases.

PUBLICITAT DE LES BASES. Les bases es publicaran, en la pàgina web del Consorci: http://www.pacteceramic.es, en el Butlletí Oficial de la Província (d'ara endavant BOP). També es remetran als ajuntaments consorciats i a les seus de CEC, CEPYMEC, CC.OO. i O.G.T. per a la seua publicació en els seus respectius taulers d'anuncis oficials o pàgines web.

REQUISITS DELS/AS ASPIRANTS. a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra que, conforme al que es disposa en l'article 54 de la Llei 10/2010, 2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana permeta l'accés a l'ocupació pública. b) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella una altra que puga establir-se per llei. c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques. d) No trobar-se inhabilitat/a per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/a disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent ni haver sigut sotmès/a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública. i) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària (ESO) o equivalent o complides les condicions per a obtenir-los abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol haurà d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat administrativa competent.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ. La fulla de sol·licitud general i la fulla de autobaremación es trobaran en la pàgina web del Consorci http://www.pacteceramic.es, en la seu del Consorci (Plaza El Pla, 1-3aplanta- 12200 Onda) i es remetran als ajuntaments consorciats i a les seus de CEC, CEPYMEC, CC.OO. i O.G.T. perquè siguen publicades. Una vegada emplenades la fulla desolicitud general i la fulla de autobaremación, juntament amb la documentació requerida, es presentaran en el Registre d'entrada del Consorci en horari de 9h a 14h.També podrà presentar-se en l'oficina del PROP o per qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en aquest cas la persona interessada haurà de comunicar-ho al Consorci, adjuntant còpia de tota la documentació presentada, al Fax 964 60 41 33. Si no es rep aquesta comunicació dins del termini de presentació de sol·licituds, no podrà ser admès en el procés selectiu. Les sol·licituds podran presentar-se a partir de la publicació d'aquestes bases en el BOP.

La finalització del termini de presentació de sol·licituds serà el 2 de desembre de 2016.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA.