• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOVUP 2018- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació en pràctiques dels col·lectius vulnerables següents: persones en situació o risc d'exclusió social, persones aturades de llarga durada, persones majors de 50 anys, per a l'exercici 2018 (Servef)

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació en pràctiques de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables: 

  a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. 
  b) Persones aturades de llarga durada.
  c) Persones majors de 50 anys.

 • Qui pot sol·licitar-ho?

 • Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol entitat ocupadora, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables. 

  c) En aplicació de l'article 15,3 de l'Ordre 10/2018, no podran obtindre la condició de beneficiàries l'Administració general de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local i els organismes autònoms vinculats o dependents d'aquestes.

  4.1. Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
  b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.
  c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
  d) Contractes realitzats per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
  e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  f) Contractes realitzats per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
  g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o el personal directiu o els membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
  b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l'annex I del tractat.
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació vinculades a l'activitat exportadora. 
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 
  Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
  Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  4.4 Les contractacions objecte de subvenció s'han d'efectuar en 2018 a partir de la publicació de la convocatòria i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció ascendirà a 8.242,08 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 8.757,21 €; si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, ascendirà a 9.272,34 €.

  Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

 • Quan s'ha de sol·licitar?

 • Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8354, de 3/08/18).


 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones jurídiques, les administracions, entitats, ens, organismes i empreses públiques i els seus representants han de presentar la seua sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové de la resolució de convocatòria) de manera telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.

  Les persones físiques han de presentar la seua sol·licitud, preferentment, segons el que s'indica en l'apartat anterior, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del SERVEF i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DEL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)
  C/ NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València 
  Tel: 96389160
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 
  Tel: 964858650
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante 
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València 
  Tel: 012

  Per internet

  Tramitar amb certificat electrònic: 
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19678


 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
  c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació. 
  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
  f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  h) Comunicació a la persona treballadora del cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.
  i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora (d'acord amb el que es disposa en l'apartat f de la disposició addicional segona de l'Ordre x/2018) de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte. 
  i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de persones treballadores en situació d'alta entre els 30 dies previs a la contractació més el dia de la contractació (31 dies).
  k) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9, apartats 1 i 2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  l) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona contractada.
  m) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  n) Acreditació, si escau, de la situació o el risc d'exclusió social dels serveis socials de qualsevol administració pública.


  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  e) Acreditació del fet que la persona contractada va romandre aturada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació i, si escau, durant el període requerit per a la seua consideració com a desocupació de llarga durada.
  f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] ANNEX I. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE DETERMINATS COLECTIUS VULNERABLES

  [ANNEX II] ANNEX II. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE DETERMINATS COLECTIUS VULNERABLES

  COMUNICACIÓ AL/A TREBALLADOR/A

 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  - Procediment de concessió; distribució de la dotació

  - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.
  - En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al mateix temps, en funció del grau de discapacitat superior), i, en defecte d'això, de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les adminitraciones públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent. 

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic

 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitar amb certificat electrònic: 
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19678

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia


 • Informació complementària

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, decàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari:
  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.
  b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball; els contractes per obra o servei, la seua durada estimada expressada en mesos complets.
  c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys dotze mesos.
  d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la mort, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora.
  e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment. L'obligació de manteniment s'entendrà complida si l'informe de plantilla mitjana dels 12 mesos és igual o superior a l'informe de plantilla mitjana dels 31 dies.
  f) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca el SERVEF.
  g) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. 
  h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar al SERVEF en el termini indicat en la lletra e del resolc desseté de la convocatòria.
  j) En el cas que la convocatòria d'aquestes ajudes resulte cofinançada pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'han de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (la qual cosa es considera que pot tindre lloc al voltant de l'any 2025).
  k) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu. Així mateix, la persona beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.
  l) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  m) Aportar, en el termini indicat en la lletra e del resolc desseté, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
  n) Facilitar al SERVEF les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'ordre. En aquest sentit, el beneficiari ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al centre SERVEF, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

  Informació per a la presentació telemàtica

  Tràmit registre representants


 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOCV. núm. 8339, 16.07.2018)
  - Resolució de 31 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Llista de normativa

  VEGEU LA RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  VEGEU L'ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

  • Què es pot sol·licitar?

   Nom del tràmit

   ECOVUP 2018- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació en pràctiques dels col·lectius vulnerables següents: persones en situació o risc d'exclusió social, persones aturades de llarga durada, persones majors de 50 anys, per a l'exercici 2018 (Servef)

   Objecte del tràmit

   L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació en pràctiques de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables: 

   a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. 
   b) Persones aturades de llarga durada.
   c) Persones majors de 50 anys.

  • Qui pot sol·licitar-ho?

  • Interessats/Sol·licitants

   Qualsevol entitat ocupadora, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.

   Requeriments

   a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

   b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables. 

   c) En aplicació de l'article 15,3 de l'Ordre 10/2018, no podran obtindre la condició de beneficiàries l'Administració general de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local i els organismes autònoms vinculats o dependents d'aquestes.

   4.1. Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

   a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
   b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.
   c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
   d) Contractes realitzats per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
   e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
   f) Contractes realitzats per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
   g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
   h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o el personal directiu o els membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

   4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

   4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
   a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
   b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l'annex I del tractat.
   c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
   c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
   c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
   d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació vinculades a l'activitat exportadora. 
   e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
   L'aplicació d'aquest règim suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 
   Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
   Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

   4.4 Les contractacions objecte de subvenció s'han d'efectuar en 2018 a partir de la publicació de la convocatòria i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

  • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

   L'import de la subvenció ascendirà a 8.242,08 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 8.757,21 €; si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, ascendirà a 9.272,34 €.

   Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

   La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  • Quan s'ha de sol·licitar?

  • Termini de presentació

   El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8354, de 3/08/18).


  • On s'ha d'anar?

   Presencial

   Les persones jurídiques, les administracions, entitats, ens, organismes i empreses públiques i els seus representants han de presentar la seua sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové de la resolució de convocatòria) de manera telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.

   Les persones físiques han de presentar la seua sol·licitud, preferentment, segons el que s'indica en l'apartat anterior, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del SERVEF i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion.

   I, preferentment, a:

   REGISTRE GENERAL DEL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)
   C/ NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
   46004 València 
   Tel: 96389160
   REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - CASTELLÓ
   C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
   12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 
   Tel: 964858650
   REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - ALACANT
   C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
   03003 Alacant/Alicante 
   Tel: 012
   REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - VALÈNCIA
   AV. DE L'OEST, 36Ver plano
   46001 València 
   Tel: 012

   Per internet

   Tramitar amb certificat electrònic: 
   https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19678


  • Què s'ha de presentar?

   Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

   a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
   b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
   c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
   d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació. 
   e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
   f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
   g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
   h) Comunicació a la persona treballadora del cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.
   i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora (d'acord amb el que es disposa en l'apartat f de la disposició addicional segona de l'Ordre x/2018) de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte. 
   i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de persones treballadores en situació d'alta entre els 30 dies previs a la contractació més el dia de la contractació (31 dies).
   k) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9, apartats 1 i 2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
   l) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona contractada.
   m) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
   n) Acreditació, si escau, de la situació o el risc d'exclusió social dels serveis socials de qualsevol administració pública.


   Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
   a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
   b) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
   c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
   d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
   e) Acreditació del fet que la persona contractada va romandre aturada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació i, si escau, durant el període requerit per a la seua consideració com a desocupació de llarga durada.
   f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.

   Impresos associats

   MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

   DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

   DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

   [ANNEX I] ANNEX I. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE DETERMINATS COLECTIUS VULNERABLES

   [ANNEX II] ANNEX II. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE DETERMINATS COLECTIUS VULNERABLES

   COMUNICACIÓ AL/A TREBALLADOR/A

  • Com sol·licitar-ho?

   Passos

   Passos

   - Procediment de concessió; distribució de la dotació

   - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.
   - En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al mateix temps, en funció del grau de discapacitat superior), i, en defecte d'això, de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

   Recursos que procedixen contra la resolució

   Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les adminitraciones públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent. 

   Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic

  • Com es tramita telemàticament?

   Tramitar amb certificat electrònic: 
   https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19678

   Tramitació

   S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

   Informació adicional

   Enllaç d'aquesta guia


  • Informació complementària

   Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, decàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

   Obligacions

   A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari:
   a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.
   b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball; els contractes per obra o servei, la seua durada estimada expressada en mesos complets.
   c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys dotze mesos.
   d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la mort, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora.
   e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment. L'obligació de manteniment s'entendrà complida si l'informe de plantilla mitjana dels 12 mesos és igual o superior a l'informe de plantilla mitjana dels 31 dies.
   f) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca el SERVEF.
   g) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. 
   h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
   i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar al SERVEF en el termini indicat en la lletra e del resolc desseté de la convocatòria.
   j) En el cas que la convocatòria d'aquestes ajudes resulte cofinançada pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'han de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (la qual cosa es considera que pot tindre lloc al voltant de l'any 2025).
   k) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu. Així mateix, la persona beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.
   l) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
   m) Aportar, en el termini indicat en la lletra e del resolc desseté, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
   n) Facilitar al SERVEF les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'ordre. En aquest sentit, el beneficiari ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al centre SERVEF, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

   Enllaços

   Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

   Informació per a la presentació telemàtica

   Tràmit registre representants


  • Fonts jurídiques i/o documentals

   Normativa

   - ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOCV. núm. 8339, 16.07.2018)
   - Resolució de 31 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

   Llista de normativa

   VEGEU LA RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

   Vegeu l'extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

   VEGEU L'ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ECOVUP 2018- Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación en prácticas de los siguientes colectivos vulnerables: personas en situación o riesgo de exclusión social, personas desempleadas de larga duración, personas mayores de 50 años, para el ejercicio 2018 (Servef)
   • ¿Qué se puede solicitar?

    Nombre del trámite

    ECOVUP 2018- Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación en prácticas de los siguientes colectivos vulnerables: personas en situación o riesgo de exclusión social, personas desempleadas de larga duración, personas mayores de 50 años, para el ejercicio 2018 (Servef)

    Objeto del trámite

    El objetivo de este Programa es fomentar la contratación en prácticas de las personas pertenecientes a determinados colectivos vulnerables: 

    a) Personas en situación o riesgo de exclusión social, acreditados por los Servicios Sociales de cualquier administración pública. 
    b) Personas desempleadas de larga duración
    c) Personas mayores de 50 años.

   • ¿Quién puede iniciarlo?

    Interesados/Solicitantes

    Cualquier entidad empleadora, incluidos los trabajadores autónomos, con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana.

    Requisitos

    a) No estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; a tal efecto, las entidades presentarán la correspondiente declaración responsable.

    b) En ningún caso podrán resultar beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las sociedades civiles, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan realizar las actuaciones subvencionables. 

    c) en aplicaicón del artículo 15,3 de la Orden 10/2018, no podrán obtener la condición de beneficiarias la Administración General de estado, las Administraciones de la Comunidades Autónomas, la Entidades que integran la Administración Local y los organismos autónomos vinculados o dependientes de las mismas.

    4.1. Quedan excluidos de este programa los siguientes supuestos:

    a) Contratos que tengan un periodo de prueba igual o superior a 2 meses; los contratos fijos discontinuos y los contratos de servicio del hogar familiar.
    b) Contratos a tiempo parcial, salvo en el caso de las personas con diversidad funcional severa cuya jornada podrá ser de al menos 15 horas semanales.
    c) Personas trabajadoras que hubieran finalizado su relación laboral por mutuo acuerdo con la entidad empleadora en los seis meses previos a la contratación.
    d) Contratos realizados por empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la persona trabajadora en empresas usuarias en las que prestarán sus servicios.
    e) Contratos realizados por empresas que hubieran sido excluidas como beneficiarias de programas de empleo.
    f) Contratos realizados por empleadores sancionados en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
    g) Relaciones laborales de carácter especial del artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores.
    h) Contratos en que la entidad empleadora o el personal directivo o miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o de las entidades privadas sin ánimo de lucro, mantengan con la persona trabajadora contratada una relación de cónyuge, ascendiente, descendiente o demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, y sus análogas en el caso de las parejas de hecho.

    4.2. Con la salvedad de la bonificación de cuotas a la Seguridad Social, esta subvención resulta incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada; nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

    4.3. Las ayudas reguladas en esta convocatoria se someten al régimen de minimis, regulado en el Reglamento 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis publicado en el DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013. Por este motivo, no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:
    a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (CE) nº 104/2000.
    b) Producción primaria de los productos agrícolas recogidos en el anexo I del Tratado.
    c) Las ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:
    c.1) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
    c.2) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios.
    d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad exportadora. 
    e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.
    La aplicación de este régimen supone que la ayuda total de minimis concedida a una única empresa ( se entenderá por única empresa la definición establecida en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión) no excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Cuando una única empresa realice por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancias por carretera el importe total de las ayudas de minimis concedidas no excederá de 100.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. 
    Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) 1407/2013 podrán acumularse con las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) 360/2012 de la Comisión hasta el límite máximo establecido en este último Reglamento. Podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis hasta el límite máximo pertinente que se establece en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) 1407/2013.
    Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión. Las ayudas de minimis que no se concedan para costes subvencionables específicos, ni puedan atribuirse a costes subvencionables específicos podrán acumularse con otras ayudas estatales concedidas en virtud de un reglamento de exención por categorías o de una decisión adoptados por la Comisión.

    4.4 Las contrataciones objeto de subvención deberán efectuarse en 2018 a partir de la publicación de la convocatoria y ejecutarse en centros de trabajo radicados en la Comunidad Valenciana.

   • Cuantía de la ayuda/Procedimiento de cobro

    El importe de la subvención ascenderá a 8.242,08 €. Si en la persona contratada concurre adicionalmente la condición de mujer o de persona con diversidad funcional, el importe ascenderá a 8.757,21 €; si concurre la de víctima de violencia sobre la mujer o la de persona con diversidad funcional severa, ascenderá a 9.272,34 €.

    Los contratos a jornada parcial de las personas con diversidad funcional severa resultarán subvencionables con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.

    La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida. No obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente.


   • ¿Cuándo solicitarlo?

    Plazo de presentación

    El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del extracto de esta resolución en el 
    Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará el 31 de octubre de 2018. (DOGV nº 8354 de 03/08/2018)


   • ¿Dónde dirigirse?

    Presencial

    Las personas jurídicas, las administraciones, entidades, entes, organismos y empresas públicas y sus representantes deberán presentar su solicitud (comprensiva asimismo de la documentación exigida en el resuelvo noveno) de forma telemática a través del enlace "Tramitar con certificado" de esta guía.

    Las personas físicas presentarán su solicitud preferentemente según lo indicado en el apartado anterior, sin perjuicio de poder presentarla ante la correspondiente Dirección Territorial del SERVEF y restantes lugares previstos en la normativa de procedimiento administrativo común, utilizando los impresos normalizados localizados en la citada dirección de internet http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion.

    Y, preferentemente, en:

    REGISTRO GENERAL DEL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF)
    C/ NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
    46004 València 
    Tel: 96389160
    REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL SERVEF - CASTELLÓN
    C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
    12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 
    Tel: 964858650
    REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL SERVEF - ALICANTE
    C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6Ver plano
    03003 Alacant/Alicante 
    Tel: 012
    REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL SERVEF - VALENCIA
    AVDA. DEL OESTE, 36Ver plano
    46001 València 
    Tel: 012

    Por internet

    Tramitar con certificado electrónico: 
    https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=19678


   • ¿Qué documentación se debe presentar?

    Junto con la solicitud deberá aportarse la siguiente documentación:

    a) Si la solicitud se presenta de forma no telemática mediante representante, acreditación de la representación.
    b) Datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado. Si la solicitud se presenta de forma no telemática, se acompañarán dos ejemplares.
    c) Declaración responsable de que la contratación no incurre en causa de exclusión.
    d) Declaración responsable del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención a dicha obligación. 
    e) Declaración responsable sobre otras ayudas recibidas para los mismos costes subvencionales o el mismo hecho subvencionable o de no haber obtenido ninguna, a fin de comprobar que no se superan los límites del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión.
    f) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria ni para ser receptora del pago a que hace referencia los apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 38/2003, según modelo normalizado.
    g) Declaración responsable de las ayudas de minimis concedidas a la persona o entidad solicitante durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, según modelo normalizado.
    h) Comunicación a la persona contratada de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo de la ayuda solicitada, según modelo normalizado.
    i) Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la plantilla media de la entidad empleadora (de acuerdo con lo dispuesto en el apartado f de la disposición adicional segunda de la Orden x/2018) de las personas trabajadoras en situación de alta en los treinta días naturales anteriores a la celebración del contrato.
    j) Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la plantilla media de la entidad empleadora de personas trabajadoras en situación de alta entre los 30 días previos a la contratación más el día de la contratación (31 días).
    k) En su caso, acreditación de la condición de mujer víctima de violencia sobre la mujer, conforme a lo dispuesto en el artículo 9, apartados 1 y 2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre de la Generalitat, Integral contra la violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.
    l) Justificante de la cumplimentación del formulario inicial de indicadores por la persona contratada.
    m) Contrato de trabajo que da lugar a la subvención.
    n) Acreditación, en su caso, de la situación o riesgo de exclusión social por los Servicios Sociales de cualquier administración pública.


    Salvo que conste la oposición expresa por la entidad o persona solicitante (en cuyo caso deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa), el SERVEF recabará a través de la Plataforma Autonómica de Intermediación (PAI) y otros sistemas habilitados al efecto la información relativa a lo siguiente:
    a) Identidad de la persona física solicitante y, en su caso, de su representante.
    b) Comunicación al Servicio de Empleo del contrato de trabajo que da lugar a la subvención.
    c) Alta en la Seguridad Social de la persona contratada.
    d) Certificación positiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Conselleria competente en materia de Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
    e) Acreditación de que la persona contratada permaneció desempleada e inscrita como demandante de empleo en el SERVEF hasta su contratación y, en su caso, durante el periodo requerido para su consideración como desempleo de larga duración.
    f) Certificado o resolución acreditativa de la diversidad funcional de la persona contratada, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Orden 10/2018.

    Impresos asociados

    MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

    DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LEY 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONES

    DECLARACIÓN DE AYUDAS DE MINIMIS

    [ANEXO I] ANEXO I. AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE DETERMINADOS COLECTIVOS VULNERABLES

    [ANEXO II] ANEXO II. AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE DETERMINADOS COLECTIVOS VULNERABLES

    COMUNICACIÓN AL/A TRABAJADOR/A

   • ¿Cómo se tramita?

    Pasos

    Pasos

    -Procedimiento de concesión; distribución de la dotación

    - La concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, para lo que se tendrá en cuenta como único criterio el momento en que se haya presentado en cualquiera de los registros previstos en la normativa de procedimiento administrativo común la solicitud y restante documentación exigida por la convocatoria.
    - En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha de criterio y no resultara posible priorizarlos por hora de presentación, se priorizarán los contratos de personas con diversidad funcional (priorizadas a su vez en función del mayor grado de discapacidad), y, en su defecto, de mujeres; si el empate persistiera, se priorizará en función de la fecha de solicitud más antigua y, si de esta forma tampoco se resolviera el empate, en función del número de expediente más bajo.

    Recursos que proceden contra la resolución

    Las resoluciones agotarán la vía administrativa, y contra ellas podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes, computado en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Adminitraciones Públicas. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

    Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse idéntico recurso.


   • ¿Cómo se tramita telemáticamente?

    Tramitar con certificado electrónico: 
    https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=19678

    Tramitación

    Se deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad o certificado de representante de entidad.

    Información adicional

    Enlace de esta guía


   • Información complementaria

    Para cualquier información adicional (normativa, notas aclaratorias, descarga de modelos..etc) se puede consultar la convocatoria en el apartado subvenciones de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion)

    Obligaciones

    Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, son obligaciones del beneficiario:
    a) Formalizar los contratos de trabajo por escrito.
    b) Los contratos a jornada parcial de personas con diversidad funcional severa deberán recoger expresamente en su clausulado el número de horas semanales de trabajo; los contratos por obra o servicio, su duración estimada expresada en meses completos.
    c) Mantener el empleo creado durante al menos doce meses.
    d) Durante el periodo de mantenimiento del contrato subvencionado, no podrá disminuir la plantilla media de la entidad empleadoras de los trabajadores en situación de alta en la entidad beneficiaria, salvo que esta situación responda a vacantes originadas por la baja voluntaria, muerte, discapacidad sobrevenida, jubilación por motivos de edad o despido disciplinario o por causas objetivas no declarado improcedente de la persona trabajadora.
    e) Aportar en el plazo de un mes tras la finalización del periodo de mantenimiento del contrato, el Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la plantilla media de la entidad empleadora de las personas trabajadoras en situación de alta durante dicho periodo de mantenimiento. La obligación de mantenimiento se entenderá cumplida si el informe de plantilla media de los 12 meses es igual o superior al informe de plantilla media de los 31 días.
    f) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, le sea requerido por el SERVEF.
    g) Comunicar al SERVEF la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad; así como cualquier incidencia o variación que se produzca en relación con la subvención concedida. 
    h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial correspondiente; así como conservar los documentos (incluidos los electrónicos) que justifiquen la aplicación de los fondos recibidos, en tanto pudieran ser objeto de control, siendo éstos originales o copias certificadas conforme con los mismos.
    i) Las personas jurídicas deberán contabilizar el cobro de la subvención a través de un código contable específico, cuyo extracto contable deberá aportarse al SERVEF en el plazo indicado en la letra e) del resuelvo decimoséptimo de la convocatoria.
    j) En el caso de que la convocatoria de estas ayudas resulte cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la documentación justificativa (incluidos los documentos electrónicos) deberá conservarse durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación, tal como se define en el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (lo que se estima que pueda tener lugar alrededor del año 2025).
    k) Dado que estas ayudas resultan cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, el beneficiario estará sujeto a las normas de información y publicidad que establece el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Entre dichas normas cabe destacar que la concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una lista de operaciones que se publicará de forma electrónica o por cualquier otro medio, en la que figurarán los beneficiarios, la operación financiada y el importe de la ayuda. Asimismo deberá comunicar a la persona contratada que estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Asimismo el beneficiario estará sujeto a las normas de información y publicidad recogidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
    l) Cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en el caso de que la entidad perciba durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier beneficiario que perciba, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones, de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2 de la Ley 2/2015, por importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat.
    m) Aportar en el plazo indicado en la letra e) del resuelvo decimoséptimo, una declaración en modelo normalizado sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que hace referencia la letra anterior.
    n) Facilitar al SERVEF las medidas de acompañamiento que propicien la adecuación de la inserción recogidas en la disposición adicional cuarta de la Orden. En este sentido, el beneficiario deberá conceder a la persona trabajadora el permiso necesario en horario laboral para que acuda el Centro SERVEF, al objeto de que se realicen las labores de acompañamiento y orientación durante el periodo de mantenimiento del contrato.

    Enlaces

    Aporte de documentación a un expediente abierto del SERVEF

    Información para la presentación telemática

    Trámite registro de representantes


   • Fuentes jurídicas y/o documentales

    Normativa

    - ORDEN 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de fomento de empleo para la contratación de personas pertenecientes a colectivos vulnerable. (DOGV. Nº 8339, 16.07.2018)
    - RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2018 el Programa de fomento de la contratación en prácticas de determinados 
    colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

    Lista de normativa

    VER RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2018 el Programa de fomento de la contratación en prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

    Ver Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2018 el Programa de fomento de la contratación en prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

    VER ORDEN 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de fomento de empleo para la contratación de personas pertenecientes a colectivos vulnerables.