Copia de Copia de Copia de Curs certificat electronic

Generalitat Valenciana ha aprovat un nou pla de subvencions destinades a afavorir la conversió de treballadors amb contracte temporal, a contracte indefinit. 

 

(Més informació a http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19632)

Què es pot sol·licitar?
Nom del tràmit


ECOVUT 2018- Programa de subvencions destinades a fomentar la conversió a indefinits de contractes temporals dels següents col·lectius vulnerables: persones ocupades amb contractes de caràcter no indefinit, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació (millora d'ocupació) en els centres SERVEF d'ocupació fins al moment de la conversió a indefinit del seu contracte, per a l'exercici 2018 (Servef).


Objecte del tràmit
L'objectiu d'aquest programa és fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades amb contractes de caràcter no indefinit, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació (millora d'ocupació) en els centres SERVEF d'ocupació fins al moment de la conversió a indefinit del seu contracte i que presten serveis en l'empresa des de fa, com a mínim, 30 dies.


Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants


Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.


Requeriments
a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.


b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.


4.1. Queden exclosos d'aquest programa els següents casos:
a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser, d'almenys, 15 hores setmanals.
c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la conversió a indefinit.
d) Contractes realitzats per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
f) Contractes realitzats per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o el personal directiu o els membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.


4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.


4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l'annex I del tractat.
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:


c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació vinculades a l'activitat exportadora.
e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
L'aplicació d'aquest règim suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.
4.4 Les contractacions objecte de subvenció s'han d'efectuar-se en 2018 a partir de la publicació de la convocatòria i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.


Quan s'ha de sol·licitar?
Termini de presentació
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8356 de 07/08/2018).

On s'ha d'anar?
Presencial
Les persones jurídiques, les administracions, entitats, ens, organismes i empreses públiques i els seus representants han de presentar la seua sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové de la resolució de convocatòria) de manera telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.
Les persones físiques han de presentar la seua sol·licitud, preferentment, segons el que s'indica en l'apartat anterior, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del SERVEF i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion.


Registres dels òrgans administratius del SERVEF:
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - CASTELLÓ
C/ HISTORIADOR VICIANA, 8
12002 Castelló de la Plana
Tel: 964558668


Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - CASTELLÓ
C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 964858650
Per internet
Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19632


Què s'ha de presentar?
La sol·licitud s'ha de presentar amb la documentació següent:
a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, s'han d'acompanyar dos exemplars.
c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
h) Comunicació a la persona treballadora del cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.
i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de persones treballadores en situació d'alta entre els 30 dies previs a la conversió més el dia de la conversió (31 dies).
j) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9, apartats 1 i 2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
k) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona treballadora.
l) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
m) Acreditació, si escau, de la situació o el risc d'exclusió social dels serveis socials de qualsevol administració pública.
Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
b) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
c) Alta o variació en la Seguretat Social de la persona contractada.
d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Acreditació que la persona contractada va romandre aturada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la conversió a indefinit del seu contracte.
f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre x/2018.


Impresos associats
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS
DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS
[ANNEX I] ANNEX I. AJUDES PER LA CONVERSIÓ A INDEFINIT DE CONTRACTES TEMPORALS DE DETERMINATS COL·LECTIUS VULNERABLES
[ANNEX II] ANNEX II. AJUDES PER A LA CONVERSIÓ A INDEFINITS DE CONTRACTES TEMPORALS DE DETERMINATS COL·LECTIUS VULNERABLES
COMUNICACIÓ AL/A TREBALLADOR/A