Captura de pantalla 2018 06 12 a las 22.40.41

El Centre Europeu d'empreses Innovadores, CEEI presenta el seu nou programa d'acceleració d'empreses, Òrbita.

 

Òrbita és un programa d'acceleració empresarial que cerca seleccionar projectes destacats i escometre amb ells un procés de creixement escalable i sostenible garantint-los l'accés a finançament privat.

BENEFICIS

– Premi de 20.000 € si eres un dels cinc guanyadors.

– Situar a la teua empresa en un altre nivell.

– Obtenció d'inversió privada

OBJECTIUS

Aconseguir que aquells projectes amb alt potencial consoliden el seu creixement mitjançant la immersió en un programa d'acceleració intensiu que impulse la seua progressió i que l'accés al finançament i la inversió privada no supose un obstacle insalvable. La connexió inversió privada i projectes escalables generarà estratègies guanyadores que redundaran en empreses més sòlides i robustes, amb una trajectòria de creixement estructurada.

PARTICIPANTS 

Podrà participar en el Programa qualsevol persona física i/o jurídica que complisca les condicions establides en les presents bases. Es podrà inscriure qualsevol empresa creada en fase *seed i *early *stage amb 5 anys com a màxim d'antiguitat. També emprenedors amb el requisit ineludible de crear la societat de manera prèvia a poder participar en Òrbita, que naix amb vocació internacional, per açò valorem que algun dels integrants dels equips, haja pogut tenir una experiència internacional. Els participants deuran manifestar la seua intenció de fixar la domiciliació de la raó social de la nova empresa la província de Castelló. _(*veáse Pto 2 bases)_ El projecte ha de tenir dins del seu equip almenys una persona que compte amb capacitat tècnica suficient sobre la matèria del producte o servei objecte de l'activitat, de la nova empresa. A més de la dedicació exclusiva durant el període de selecció (4 mesos) d'almenys un membre de l'equip. Cada participant podrà formar part d'un sol equip en un mateix cicle de selecció. I cada equip només podrà presentar un projecte en un mateix cicle de selecció.

 

FASES DEL PROGRAMA

 FASE 1. DETECCIÓ DE PROJECTES: 10 EMPRESES TRIADES 10 seran les empreses que accedisquen a Òrbita després de passar el procés de selecció inicial. 

FASE 2. ANÀLISI 360º: MENTORIZACIÓ PERSONALITZADA Es treballarà en el model de negoci amb experts aplicant metodologies Lligen Startup. 

FASE 3. GROWTH: EXPERTS / ADVISORS Revisió en profunditat del Business pla, comptant amb empreses tractores i advisors. 

FASE 4.SCALE: 5 empreses premiades Fase d'accés a finançament. Selecció dels 5 guanyadors dels Premis Òrbita: 20.000€ per empresa. Investor´s day, preparació presentació de les 10 empreses del programa davant inversors

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras, CEEI presenta su nuevo programa de aceleración de empresas, Órbita.


QUÉ ES ÓRBITA
Órbita es un programa de aceleración empresarial que busca seleccionar proyectos destacados y acometer con ellos un proceso de crecimiento escalable y sostenible garantizándoles el acceso a financiación privada.


BENEFICIOS
– Premio de 20.000 € si eres uno de los cinco ganadores.
– Situar a tu empresa en otro nivel.
– Obtención de inversión privada.

OBJETIVOS
Lograr que aquellos proyectos con alto potencial consoliden su crecimiento mediante la inmersión en un programa de aceleración intensivo que impulse su progresión y que el acceso a la financiación y la inversión privada no suponga un obstáculo insalvable. La conexión inversión privada y proyectos escalables generará estrategias ganadoras que redundarán en empresas más sólidas y robustas, con una trayectoria de crecimiento estructurada.

PARTICIPANTES
Podrá participar en el Programa cualquier persona física y/o jurídica que cumpla las condiciones establecidas en las presentes bases. Se podrá inscribir cualquier empresa creada en fase seed y early stage con 5 años como máximo de antigüedad.


También emprendedores con el requisito ineludible de crear la sociedad de manera previa a poder participar en Órbita, que nace con vocación internacional, por eso valoramos que alguno de los integrantes de los equipos, haya podido tener una experiencia internacional.
Los participantes deberán de manifestar su intención de fijar la domiciliación de la razón social de la nueva empresa la provincia de Castellón. _(veáse Pto 2 bases)_


El proyecto debe tener dentro de su equipo al menos una persona que cuente con capacidad técnica suficiente sobre la materia del producto o servicio objeto de la actividad, de la nueva empresa. Además de la dedicación exclusiva durante el periodo de selección (4 meses) de al menos un miembro del equipo.


Cada participante podrá formar parte de un solo equipo en un mismo ciclo de selección. Y cada equipo sólo podrá presentar un proyecto en un mismo ciclo de selección.

FASES DEL PROGRAMA
FASE 1. DETECCIÓN DE PROYECTOS: 10 EMPRESAS ELEGIDAS
10 serán las empresas que accedan a Órbita después de pasar el proceso de selección inicial.
FASE 2. ANÁLISIS 360º: MENTORIZACIÓN PERSONALIZADA
Se trabajará en el modelo de negocio con expertos aplicando metodologías Lean Startup.
FASE 3. GROWTH: EXPERTOS / ADVISORS
Revisión en profundidad del Business plan, contando con empresas tractoras y advisors.
FASE 4.SCALE: 5 empresas premiadas
Fase de acceso a financiación. Selección de los 5 ganadores de los Premios Órbita: 20.000€ por empresa. Investor´s day, preparación presentación de las 10 empresas del programa ante inversores.

El Centre Europeu d'empreses Innovadores, *CEEI presenta el seu nou programa d'acceleració d'empreses, Òrbita. QUÈ ÉS ÒRBITA Òrbita és un programa d'acceleració empresarial que cerca seleccionar projectes destacats i escometre amb ells un procés de creixement *escalable i sostenible garantint-los l'accés a finançament privat. BENEFICIS – Premie de 20.000 € si eres un dels cinc guanyadors. – Situar a la teua empresa en un altre nivell. – Obtenció d'inversió privada.