mercar2

La setmana vinent hauran d'informar al consistori sobre l'interès per la prorrogació de contractes d'adjudicació, i disposaran fins al dia 10 de juliol per a retirar el producte dels seus llocs per a la posterior obra de renovació en la coberta

 mercat1

 

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora de Comerç, Maria Romero, han tornat a reunir-se amb els venedors i venedores que disposen d'un lloc en el Mercat Municipal de la ciutat, per a analitzar l'actualitat de l'edifici municipal i acordar i traslladar els períodes d'execució de les obres de la coberta, que s'iniciaran a mitjan juliol per a “donar fins al dia deu d'eixe mateix mes perquè es retiren els productes que puguen estar emmagatzemats en cadascun dels llocs, i així preveure amb la suficient antelació els treballs de substitució de la coberta de l'edifici”, com ha detallat Romero. Però no ha sigut l'únic punt tractat durant la trobada, ja que a més també “hem traslladat als adjudicataris dels llocs la necessitat de seguir adaptant-nos a una Ordenança Municipal que en alguns punts puga crear controvèrsia, ja que precisament fa unes setmanes ja vam parlar amb ells i elles per a l'adaptació de l'Ordenança als horaris, serveis i labors que en el Mercat es realitzen, perquè tant els venedors i venedores com els propis usuaris i usuàries puguen gaudir a partir del mes de setembre d'un servei municipal millor gestionat i adaptat a les seues necessitats i reclamacions”.

La mateixa alcaldessa, també ha volgut deixar clar el període d'execució de les obres de substitució de la coberta del Mercat, ja que com els ha traslladat, “el període d'execució serà de 45 dies, la qual cosa sumat a les possibles jornades festives dels mesos de juliol i agost, o els problemes que esperem que no sorgisquen però que no es poden controlar a nivell de meteorologia, faran que s'haja pogut allargar fins al dia 10 de juliol el final de període en el qual els llocs han de quedar totalment buits perquè els treballs d'extracció en la coberta siguen segurs i es puguen realitzar dins del termini i en la forma escaient”. Les representants municipals ja han informat sobre “el compliment per part de l'empresa encarregada dels treballs en la coberta en la redacció del pla d'extracció o del projecte global de l'obra, així que esperem que una vegada iniciades les obres, puguen estar acabades en eixe màxim de dos mesos que s'havia plantejat des del primer moment”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borriana informa al detalle a los vendedores del Mercat sobre la gestión de la infraestructura municipal durante los próximos 3 meses

 

La próxima semana deberán informar al consistorio sobre el interés por la prorrogación de contratos de adjudicación, y dispondrán hasta el día 10 de julio para retirar el producto de sus puestos para la posterior obra de renovación en la cubierta

 

La alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, y la concejala de Comercio, Maria Romero, han vuelto a reunirse con los vendedores y vendedoras que disponen de un puesto en el Mercat Municipal de la ciudad, para analizar la actualidad del edificio municipal y acordar y trasladar los periodos de ejecución de las obras de la cubierta, que se iniciarán a mediados de julio para “dar hasta el día diez de ese mismo mes para que se retiren los productos que puedan estar almacenados en cada uno de los puestos, y así prever con la suficiente antelación los trabajos de substitución de la cubierta del edificio”, como ha detallado Romero. Pero no ha sido el único punto tratado durante el encuentro, ya que además también “hemos trasladado a los adjudicatarios de los puestos la necesidad de seguir adaptándonos a una Ordenanza Municipal que en algunos puntos pueda crear controversia, ya que precisamente hace unas semanas ya hablamos con ellos y ellas para la adaptación de la Ordenanza a los horarios, servicios y labores que en el Mercat se realizan, para que tanto los vendedores y vendedoras como los propios usuarios y usuarias puedan disfrutar a partir del mes de septiembre de un servicio municipal mejor gestionado y adaptado a sus necesidades y reclamaciones”. La misma alcaldesa, también ha querido dejar claro el periodo de ejecución de las obras de sustitución de la cubierta del Mercat, ya que como les ha trasladado, “el periodo de ejecución será de 45 días, lo que sumado a las posibles jornadas festivas de los meses de julio y agosto, o los problemas que esperamos que no surjan pero que no se pueden controlar a nivel de meteorología, harán que se haya podido alargar hasta el día 10 de julio el final de periodo en el que los puestos deben quedar totalmente vacíos para que los trabajos de extracción en la cubierta sean seguros y se puedan realizar en tiempo y forma”. Las representantes municipales ya han informado sobre “el cumplimiento por parte de la empresa encargada de los trabajos en la cubierta en la redacción del plan de extracción o del proyecto global de la obra, así que esperamos que una vez iniciadas las obras, puedan estar terminadas en ese máximo de dos meses que se había planteado desde el primer momento”.