Subvenció emprenedors opt

VIII CONVOCATÒRIA PER A OBTINDRE EL DISTINTIU "IGUALTAT EN L'EMPRESA"


Convocada la VIII edició per a la concessió del distintiu "Igualtat en l'Empresa" que serà tramitada per l'Institut de la Dona. Les sol·licituds podran presentar-se fins al 12 d'abril de 2018.

 

Amb esta marca d'excel·lència, el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat pretén reconéixer i estimular a les empreses i altres entitats que destaquen en el DESENROTLLAMENT DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE TRACTE I OPORTUNITATS ENTRE DONES I HÒMENS EN L'ÀMBIT LABORAL, per mitjà de la implementació de mesures o plans d'igualtat.


En l'avaluació caldrà ajustar-se a aspectes com la dimensió de les empreses, les condicions de treball, l'accés a l'ocupació, els models d'organització, les línies de producció o el tipus de publicitat emesa.


Té una vigència DE TRES ANYS i requerix la presentació d'informes anuals sobre el manteniment del nivell d'excel·lència en igualtat, i el de la tercera anualitat és de sol·licitud de pròrroga de la distinció per altres tres anys, havent de ser sol·licitada per les pròpies empreses que la tenen.


El distintiu "Igualtat en l'Empresa" PODRÀ SER UTILITZAT EN EL TRÀFIC COMERCIAL I AMB FINS PUBLICITARIS. La Xarxa d'empreses amb distintiu "Igualtat en l'Empresa" o Xarxa DIE que està formada, després de les 7 convocatòries dutes a terme des de 2010 a 2016, per 142 empreses i altres entitats, en les que treballen al voltant de 235.000 persones, de les que el 42,5% són dones. La importància de la presència de les xicotetes i mitjanes empreses en la La importància de la presència de les xicotetes i mitjanes empreses en la Xarxa DIE es constata amb que el 33,8% (48 empreses) tenen una plantilla inferior a 250 persones. Les entitats i empreses interessades han de presentar els annexos que integren la seua sol·licitud, exclusivament, a través de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat: 

HTTPS://SEDE.MSSSI.GOB.ES/REGISTROELECTRONICO/FORMULARIOS.HTM

* El termini de presentació de candidatures finalitza el 12 d'abril de 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA PARA OBTENER EL DISTINTIVO "IGUALDAD EN LA EMPRESA"


VIII CONVOCATORIA PARA OBTENER EL DISTINTIVO "IGUALDAD EN LA EMPRESA"


Convocada la VIII edición para la concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa”, que será tramitada por el Instituto de la Mujer . Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de abril de 2018.


Con esta marca de excelencia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende reconocer y estimular a las empresas y otras entidades que destaquen en el DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL, mediante la implementación de medidas o planes de igualdad.


En la evaluación se atenderá a aspectos como la dimensión de las empresas, las condiciones de trabajo, el acceso al empleo, los modelos de organización, las líneas de producción o el tipo de publicidad emitida.


Tiene una viGENCIA DE TRES AÑOS y requiere la presentación de informes anuales sobre el mantenimiento del nivel de excelencia en igualdad, y el de la tercera anualidad es de solicitud de prórroga de la distinción por otros tres años, debiendo ser solicitada por las propias empresas que la tienen.


El distintivo "Igualdad en la Empresa" PODRÁ SER UTILIZADO EN EL TRÁFICO COMERCIAL Y CON FINES PUBLICITARIOS.
La Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” o Red DIE que está formada, tras las 7 convocatorias llevadas a cabo desde 2010 a 2016, por 142 empresas y otras entidades, en las que trabajan alrededor de 235.000 personas, de las que el 42,5% son mujeres. La importancia de la presencia de las pequeñas y medianas empresas en la Red DIE se constata con que el 33,8% (48 empresas) tienen una plantilla inferior a 250 personas.


Las entidades y empresas interesadas tienen que presentar los anexos que integran su solicitud, exclusivamente, a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:


HTTPS://SEDE.MSSSI.GOB.ES/REGISTROELECTRONICO/FORMULARIOS.HTM [1]

* El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 12 de abril de 2018.