La finalitat d'aquestes subvencions a empreses és la contractació de persones joves qualificades inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per primera vegada el Servef subvencionarà no solament els contractes indefinits, sinó també els contractes en pràctiques.

L'import de la subvenció per a la contractació indefinida pot ascendir fins a 20.000 euros i podrà sol·licitar-la qualsevol entitat ocupadora privada, inclosos els treballadors autònoms, que tinga el seu àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana. Respecte a la contractació en pràctiques, podran beneficiar-se empreses de qualsevol naturalesa, tant pública com a privada, i l'ajuda ascendirà a 8.500 euros.

La notificació de les resolucions i actes de tràmit es duran a terme a través de la seu electrònica de la Generalitat

Es pot demanar l'ajuda tant per als contractes indefinits com per als contractes en pràctiques. 

ECOGJU 2018 - Foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia  Juvenil.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=kvznbysclv1l1M6Rvwh8hYlvpTzsr4zpnyMyXNFdCB21jVMs1dns!-481695776!1537797372590?id_proc=19606

ECOJUP 2018 - Foment de la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Consellería de Economía Sostenible, mediante el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, GVA Servef ofrece hasta 20.000 euros por cada contrato indefinido a personas paradas jóvenes cualificadas y 8.500 euros para los contratos en prácticas.

Se trata de la mayor línea de ayudas de la historia del Gobierno Valenciano para promover la contratación de jóvenes en empresas. Cualquier empresa privada con ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana puede solicitar las ayudas hasta el 31 de octubre.

La finalidad de estas subvenciones a empresas es la contratación de personas jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Por primera vez el Servef subvencionará no solamente los contratos indefinidos, sino también los contratos en prácticas. El importe de la subvención para la contratación indefinida puede ascender hasta 20.000 euros y podrá solicitarla cualquier entidad empleadora privada, incluidos los trabajadores autónomos, que tenga su ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana.

Respecto a la contratación en prácticas, podrán beneficiarse empresas de cualquier naturaleza, tanto pública como privada, y la ayuda ascenderá a 8.500 euros. La notificación de las resoluciones y actas de trámite se llevarán a cabo a través de la sede electrónica de la Generalitat Se puede pedir la ayuda tanto para los contratos indefinidos como para los contratos en prácticas.

ECOGJU 2018 - Fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALAMOS JÓVENES) en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;*jsessionid=*kvznbysclv1l1M6*Rvwh8*hYlvpTzsr4*zpnyMyXNFdCB21*jVMs1*dns!-481695776!1537797372590?*id_*proc=19606 

ECOJUP 2018 - Fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes cualificadas (AVALAMOS JÓVENES) en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19644