RELACIO ELECTRÒNICA AMB LADMINISTRACIÓ Cartell

L'Ajuntament de Borriana, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, ha posat en marxa una formació per a empreses, perquè aprenguen els fonaments bàsics per a poder relacionar-se amb l'administració a través de plataformes electròniques. El taller tindrà lloc els dies 12, 19 i 26 de novembre en la Sala d'informàtica de la Casa de la Cultura, en horari de 15 a 16:30. En el següent enllaç podeu conéixer els requisits d'admissió.

DATES D'IMPARTICIÓ: 12, 19 i 26 de novembre.
HORARI: de 15 a 17 hores.
LLOC: Aula d'Informàtica de la Casa de la Cultura.
NOMBRE DE PLACES: 15 (admissió per ordre d'inscripció)
INSCRIPCIONS: https://goo.gl/forms/uLGEG907uRNALGdD2
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR:
El taller està dissenyat perquè siga el més pràctic possible; aquesta circumstància ens obliga a exigir una sèrie de requisits a les persones que desitgen assistir, com són:

- Disposar de SIGNATURA DIGITAL en el moment d'inici del curs; en cas de no tindre-la, i si veniu uns dies abans del començament, des de l'Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Borriana se us indicarà on sol·licitar-la perquè pugueu assistir al taller sense problemes.

- Assistir a les tres sessions amb un ordinador portàtil en el qual haurà d'estar instal·lada la signatura digital; en cas de no tindre-la instal·lada, en el taller se us indicarà com fer-lo.
CONTINGUTS DEL CURS: PRESENTACIÓ DE LES SIGNATURES DIGITALS
o Tipus de signatures digitals: DNI electrònic, Cl@ve PIN 24h, *ACCV, *FNMT, etc.
o On es poden obtindre: Policia Nacional, Ajuntament de Borriana, Seguretat Social, etc.
o Per a què es poden utilitzar: Àmbit Fiscal, Laboral, DGT, Carpeta ciutadana, Ministeri, etc.


RELACIÓ ELECTRÒNICA AMB L'AJUNTAMENT DE BORRIANA
o Seu electrònica : tràmits més habituals.
o Presentació de factures electròniques: codis i límits econòmics.
PREPARACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES – FACTURA-E
o Descàrrega del programa
o Configuració d'emissor
o Configuració de l'Administració Pública
o Creació d'una factura emesa
o Generació de fitxer
PRESENTACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES *FACe
o Remissió de factures
o Obtenció del justificant
o Seguiment

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller gratuito para profesionales del sector comercial

“COMO RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN: FIRMAS DIGITALES Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA”
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 12, 19 y 26 de noviembre.
HORARIO: de 15 a 17 horas.
LUGAR: Aula de Informática de la Casa de la Cultura.
NÚMERO DE PLAZAS: 15 (admisión por orden de inscripción)
INSCRIPCIONS: https://goo.gl/forms/uLGEG907uRNALGdD2
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR:
El taller está diseñado para que sea lo más práctico posible; esta circunstancia nos obliga a exigir una serie de requisitos a las personas que deseen asistir a el:
- Disponer de FIRMA DIGITAL en el momento de inicio del curso; en caso de no tenerla, y si venís unos días antes del inicio, desde la Agencia de Desarrollo Local del Ajuntament de Borriana se os indicará dónde solicitarla para que podáis asistir al taller sin problemas
- Asistir a las tres sesiones con un ordenador portátil en el que deberá estar instalada la firma digital; en caso de no tenerla instalada en el taller se os indicará cómo hacerlo.
CONTENIDOS DEL CURSO: PRESENTACIÓN DE LAS FIRMAS DIGITALES
o Tipos de firmas digitales: DNI electrónico, Cl@ve PIN 24h, ACCV, FNMT, etc.
o Dónde se pueden obtener: Policía Nacional, Ayuntamiento de Burriana, Seguridad Social, etc.
o Para qué se pueden utilizar: Ámbito Fiscal, Laboral, DGT, Carpeta ciudadana, Ministerio, etc.
RELACIÓN ELECTRÓNICA CON EL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
o Sede electrónica : trámites más habituales.
o Presentación de facturas electrónicas: códigos y límites económicos.
PREPARACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS – FACTURA-E
o Descarga del programa
o Configuración de emisor
o Configuración de la Administración Pública
o Creación de una factura emitida
o Generación de fichero
PRESENTACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS FACe
o Remisión de facturas
o Obtención del justificante
o Seguimiento