menudaemprenedores ajuda min

Objecte i àmbit 1. Esta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoría a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

 

2. Les subvencions només es concediran per a centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana.

Persones beneficiàries


1. Dones treballadores autònomes embarassades o en procés d'adopció.
2. No podran obtindre la condició de beneficiàries els que concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col·laboradores.


Condicions per a la concessió de la subvenció La concessió de la subvenció requerirà:


a) La contractació ha d'efectuar-se a partir de l'1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
b) La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
c) La persona contractada no ha de mantindre, amb la beneficiària, una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.


Quantia de la subvenció

1. L'import de la subvenció ascendirà a:


a) En el cas de contractes temporals a jornada completa del menys tres mesos de duració: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa del menys sis mesos de duració: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l'apartat 1 s'incrementaran en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o a una dona.
3. Els contractes a temps parcial del menys trenta hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

Forma i termini de presentació de sol·licituds


La sol·licitud : http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion


El termini finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.


Obligacions de les persones beneficiàries


c) Mantindre la relació laboral amb el treballador la contractació del qual va motivar l'ajuda almenys durant el període subvencionat de tres o sis mesos.

Més informació http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/14/pdf/2018_1292.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subvenciones- programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres 2018

Objeto y ámbito

1. Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para fomentar el emprendimiento a través del programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, por el que se otorga una subvención por la contratación de personas desempleadas que efectúen mujeres autónomas embarazadas o en proceso de adopción, a fin de que puedan transferirles el conocimiento necesario que posibilite el mantenimiento de la actividad durante la baja maternal.

2. Las subvenciones solo se concederán para centros de trabajo radicados en la Comunitat Valenciana.

Personas beneficiarias

1. Mujeres trabajadoras autónomas embarazadas o en proceso de adopción.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

3. Quedan excluidas las socias de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades civiles y sociedades laborales, así como las mujeres integrantes de comunidades de bienes y autónomas colaboradoras.

Condiciones para la concesión de la subvención

La concesión de la subvención requerirá:

a) La contratación debe efectuarse a partir del 1 de enero de 2018 y siempre con carácter previo a la baja maternal de la mujer trabajadora autónoma.

b) La persona contratada debe haber permanecido en situación de desempleo manteniendo la inscripción como demandante de empleo en el SERVEF hasta su contratación.

c) La persona contratada no debe mantener, con la beneficiaria, una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o su equivalente en el caso de las parejas de hecho.

Cuantía de la subvención

1. El importe de la subvención ascenderá a:

a) En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos tres meses de duración: 1.500 euros.

b) En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos seis meses de duración: 3.500 euros.

2. Los importes indicados en el apartado 1 se incrementarán en 500 euros si se contrata a una persona con diversidad funcional o a una mujer.

3. Los contratos a tiempo parcial de al menos treinta horas semanales resultarán subvencionables, con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.

Forma y plazo de presentación de solicitudes

La solicitud : http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion

El plazo finalizará el 1 de octubre de 2018.

Obligaciones de las personas beneficiarias

c) Mantener la relación laboral con el trabajador cuya contratación motivó la ayuda al menos durante el periodo subvencionado de tres o seis meses.

Más información

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/14/pdf/2018_1292.pdf